strona główna Poczta Inter-MW
 Untitled Document
SZEREGOWI ZAWODOWI


SZEREGOWI ZAWODOWI - SZANSA DLA MŁODYCH

Szeregowi zawodowi to całkowicie nowy korpus osobowy w polskiej armii stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do chwili obecnej w znacznej mierze, przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Został powołany w celu pełnej profesjonalizacji wojska.

Korpus szeregowych zawodowych obejmie docelowo wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej oraz część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:

1) żołnierz rezerwy, który posiada:

 • ukończone gimnazjum,
 • przygotowanie zawodowe,
 • odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową,
 • niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień;

2) żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który posiada:

 • ukończone gimnazjum,
 • przygotowanie zawodowe,
 • niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez dowódcę jednostki wojskowej;

3) ponadto, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, można powołać inną osobę, która posiada:

 • ukończone gimnazjum,
 • przygotowanie zawodowe,
 • szczególne kwalifikacje lub umiejętności w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę.

Zaznaczyć należy, iż do określenia kwalifikacji przydatnych w korpusie osobowym, w jakim kandydat ma pełnić zawodową służbę wojskową, niezbędne jest właściwe przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów przez dowódcę jednostki wojskowej. Dowódca jednostki wojskowej, w której kandydaci zamierzają pełnić służbę zawodową, decyduje po przeprowadzeniu rozmowy, sprawdzianu czy też innej formy kwalifikacji, czy nadają się oni do pełnienia zawodowej służby wojskowej, na określonych stanowiskach służbowych.

Powołanie do korpusu szeregowych zawodowych ma wyłącznie charakter fakultatywny. Ponadto, powołanie do zawodowej służby wojskowej w pierwszych dwóch przypadkach następuje w wyniku inicjatywy żołnierza (złożenia przez niego stosownego wniosku), natomiast w trzecim przypadku w wyniku inicjatywy Sił Zbrojnych (wymagane jest tylko pisemna zgoda osoby, którą zainteresowane jest wojsko).

Osoba, która została powołana do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych z inicjatywy wojska (za jej pisemną zgodą) z reguły nie posiada żadnego przeszkolenia wojskowego i w związku z tym, odbywa takie szkolenie w jednostce wojskowej.

Szeregowy zawodowy pełni służbę wojskową w stopniu szeregowego lub starszego szeregowego.

Kandydatom oferujemy:

 • uposażenie zasadnicze od 2200 do 2250 zł brutto,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • bezpłatne wyżywienie,
 • bezpłatne umundurowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
 • jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w kraju,
 • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej,
 • nagrody uznaniowe,
 • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.

Dalsza kariera
Dla wielu kandydatów ważnym aspektem w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do służby w charakterze szeregowego zawodowego jest możliwość dalszego rozwoju zawodowego - awansu. Marynarka Wojenna daje niepowtarzalną możliwość rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji, poszukiwanych również na cywilnym rynku pracy. Żołnierz posiadający świadectwo maturalne w trakcie służby może ubiegać się o skierowanie do szkoły podoficerskiej.
Zawodowa służba wojskowa to także możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. Kierowcy zawodowi, operatorzy sprzętu inżynieryjnego i łączności, nurkowie, czy ratownicy medyczni ze znajomością języków obcych to specjaliści poszukiwani obecnie na rynku pracy.
Służba w korpusie szeregowych zawodowych to również możliwość zdobywania doświadczenia wojskowego. Polscy żołnierze pełnią obecnie służbę w wielu zakątkach świata w ramach polskich kontyngentów wojskowych zarówno pod sztandarami NATO, Unii Europejskiej, jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polscy żołnierze pełniący służbę w Afganistanie, Czadzie, Libanie, Syrii czy w krajach byłej Jugosławii to doskonali ambasadorowie pokoju, a także synonim najwyższego profesjonalizmu.

Decyzja o podjęciu służby w korpusie szeregowych zawodowych to sposób na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwość zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi.

Jeżeli chcesz zostać szeregowym zawodowym wystarczy, że:

 • wypełnisz wniosek i złożysz go w kancelarii jednostki wojskowej lub Wojskowej Komendzie Uzupełnień (jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy lub osobą cywilną), gdzie uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach i przebiegu służby w korpusie szeregowych zawodowych,
 • dołączysz do wniosku następujące dokumenty:
  - życiorys,
  - odpis skrócony aktu urodzenia,
  - odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie (minimum ukończone gimnazjum),
  - poświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  - kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego,
  - inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym.

Jednostki wojskowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, stacjonujące w garnizonach Świnoujście, Dziwnów, Kołobrzeg, Gdynia, dysponują stanowiskami w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach morskich i brzegowych.

Specjalności okrętowe:
- celowniczy
- komorowy
- miner
- radiotelefonista
- sygnalista
- hydroakustyk
- planszecista
- motorzysta
- drenażysta
- elektryk okrętowy
- chemik – sanitariusz
- chemik
- kucharz
- pokładowy
- obsługa
- operator

Specjalności brzegowe:
- monter
- młodszy ratownik
- kierowca kat. B / C / C+E
- sanitariusz – kierowca
- kierowca – zwiadowca
- maszynista
- blacharz
- mechanik
- elektromechanik
- ślusarz
- tokarz
- motopompista
- pontonier
- odkażacz
- strzelec
- miner
- saper

Aktualnych informacji odnośnie rekrutacji do korpusu szeregowych zawodowych udzielają specjaliści ds. personalnych jednostek wojskowych 8.FOW.

Komenda Portu Wojennego Świnoujście – (91) 324-25-11
2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych – (91) 324-26-17
12. Woliński Dywizjon Trałowców – (91) 324-25-21
8. Kołobrzeski Batalion Saperów – (91) 444-82-75
8. Dywizjon Przeciwlotniczy – (91) 444-81-66
13. Dywizjon Trałowców – (58) 626-23-61.

© 8 Flotylla Obrony Wybrzeża Świnoujście. Odpowiedzialny za materiały umieszczane na stronie Rzecznik Prasowy 8.FOW.
Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.